post@vto.as

Tlf : +47 41510750

Bakgrunn

  • Vi har sett så mye unødvendig bruk av tid og penger grunnet dårlige relasjoner og mangel på tillit og trygghet i et team, eller gruppe.
  • Med enkle metoder og verktøy kan vi sikre tillit og trygghet, samt etablere et solid fundament for et «high performing team» (HPT).
  • Vi har liten tro på «happenings». Å bygge grunnmur dreier seg om innsats og fokus over tid. Det er slik vi får til varig atferdsendring som er verdt investeringen og som synes på bunnlinjen.

Bakgrunn for HPT-konseptet i prosjektgjennomføring:

  • Gode planer og gode metoder er viktig grunnlag for god prosjektgjennomføring, men dersom personene i prosjektet ikke får til å samarbeide, kommunisere ærlig og tydelig, være gode rollemodeller for HSSE og firmaets verdier, blir det dyrt å kjøre prosjekter. Tiden går da fort med til å rette opp misforståelser, ventetid grunnet manglende forventningsavklaringer og selvsentrert fagfokus og ansvar, uten helhetsforståelse. Ventetid både på utstyr, materiell og på andre fag er unødvendig bruk av prosjektets overskudd og kan i stor grad unngås dersom relasjonene mellom alle ledd i verdikjeden er gode og vekslingene er godt forberedt og forventningsstyrt. Det er på disse områdene vi har mye å hente når vi skal effektivisere prosjektgjennomføringen og holde kostnadene/utgiftene nede.
  • «Kommunikasjon er det viktigste verktøyet vi har for å få ned faktoren i prosjektene. (VTO)»

Hvordan?

  • De forskjellige lederteamene møtes jevnlig til samlinger. Fokuset er da bl.a. på tydelig kommunikasjon, vekslingsfelt, ledelse, rollemodellen, teamet og arbeidssituasjonen. Det skapes en arena for å ventilere og diskutere, for å trene, «feile» og lære fra praktiske øvelser innen kommunikasjon. Nettverksbygging, helhetsforståelse, fokus på felles ansvar og et sted å lufte problemstillinger som angår teamet er vesentlig fokus på disse samlingene.

Betraktninger :

  • For å sikre effektive vekslinger og rask prosjektgjennomføring trenger vi bevisste ledere. For å få til fokus på rollemodell-ansvaret, gjenkjennelig ledelse og reduksjon av tradisjonelle fag-konflikter i tillegg til den enkelte leders økte selvinnsikt og utvikling, ser vi at denne formen for lederutvikling er meget effektiv. Det å jevnlig møtes til halvdagssamlinger for å sette ledelse og det å være rollemodell på agendaen fører til en god bevissthet rundt dette også i hverdagen. Det at den enkelte blir fulgt opp gjennom hele prosjektet, ansvarliggjort og trent i krevende prosjektsituasjoner gjør ham rustet til å håndtere lederrollen på en mer balansert og profesjonell måte.
  • Verktøy for forventnings-avklaringer er utarbeidet og kan benyttes i prosjektet. Et godt styringsverktøy å korrigere ifht når situasjoner oppstår.