post@vto.as

Tlf : +47 41510750

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er coaching?

Kunsten å fasilitere prestasjon, læring og utvikling av en annen. (Downey 2001)
Coaching er en metode som, gjennom personlige samtaler, hjelper et individ, eller en gruppe, til å forbedre tenke-, være-, og læremåter, for å overvinne barrierer og for å nå sine mål (Morten Emil Berg 2002)
”Coaching er : Enkle metoder for å skape store resultater (på en morsommere måte). (VTO)”

Hva gjør en coach?

Coachen oppfordrer til å retolke virkeligheter, reformulere mål, prøve ut nye virkemidler og hele tiden lære av prosessen.
Coachen stiller sentrale spørsmål, antyder alternativer, oppfordrer til handling og bidrar til å utvikle selvtillit.
Coachen hjelper medarbeidere til å overvinne barrierer, identifisere nye muligheter og prøve ut handlinger for derved å kunne leve et godt liv.
Coachen utfordrer klienten til å klargjøre sine mål, utvikle strategier og oppnå resultater.
En coach må være forberedt på å gi mye av seg selv.
En coach bidrar til at andre lykkes.

Hvorfor fungerer coaching?

Coaching fungerer fordi: Forholdet mellom coach og klient er basert og fokusert på klientens behov, verdier, mål og suksesser.
Coachen gir klienten sin fulle oppmerksomhet. Selv dine beste venner kan ikke fokusere kun på deg hele tiden og ofte dreier en diskusjon mellom venner seg om å dele ideer og synspunkter, mer enn bare å konsentrere seg om deg (klienten)
Coachen tilbyr nye, eksterne og fordomsfrie perspektiver.
Sammen med en coach vil du sette større, bedre og mer lykke-bringende mål enn du ville gjort alene.

Hvordan foregår coachingen?

Som regel foregår coachingen ansikt til ansikt eller på avtalte tidspunkt per telefon. Det er også vanlig å kombinere disse to. Innledningssamtalen er gjerne noe lenger, for eksempel 2 timer. Deretter 1 time per uke med personlige møter eller telefonsamtaler. Noe støtte via e-post mellom samtalene er også vanlig.

Hvor lenge varer vanligvis et coaching-forhold?

Dette er veldig individuelt, men vanligvis er det ønskelig å starte med en 3-6 måneders avtale. Det er alltid opp til klienten å bestemme hvor ofte og hvor lenge. Gjennomsnittlig varer et coaching forhold i 9-15 måneder. Mange coach/klient partnerskap går over flere år og mer ettersom klienten står overfor stadig nye og mer krevende mål.

Hvordan fungerer coaching-relasjonen?

Klientens rolle:
For at coachingen skal være vellykket må klienten være klar til å gå i seg selv og utforske. Ønske om forandring bør være en av hovedmotivasjonene for å søke coaching.
Partene må hele tiden snakke sant og ha tillit til at det som blir sagt blir behandlet helt konfidensielt. Klienten kan selv fortelle det han ønsker fra samtalene, der er kun coachen som holder klientens konfidensialitet.
Klienten kan få hjemme-oppgaver som utføres mellom samtalene. Dette kan være å utarbeide mål, handlinger eller planer og av og til er det nødvendig med noen praktiske aksjoner som tar klienten litt utenfor den trygge og komfortable sonen.
For å få mest mulig ut av din tid med coachen, er det lurt å forberede hver samtale.

Coachens rolle:
Coachen din vil fokusere på deg personlig, vil være en aktiv lytter og hjelpe deg med å identifisere og få/oppnå det du ønsker, ikke bare det du trenger.
Bevisstheten rundt at vi alle er velsignet med mange gode egenskaper og talenter gjør at coachen kan jobbe med deg og bygge på dine allerede eksisterende styrker og talenter og vil hjelpe deg i å identifisere og forbedre de områdene der dine egenskaper kan utvikles.
All kommunikasjon med din coach blir behandlet fullstendig konfidensielt.
Din coach vil prøve å avdekke enhver ”begravet” problemstilling utover de du selv forteller om og vil tilby klarhet, 100% støtte, kommentarer og oppmuntring.
Du vil bli bedt om å sette mål og vil bli fulgt opp på disse for å synliggjøre din fremgang.
Din coach vil heie på og klappe for alt du oppnår og vil dele din skuffelse dersom du skulle støte på dette.

Hva er hovedforskjellen mellom å ha en coach og å ha en mentor?

Coaching er en personlig utviklingsprosess hvor den enkelte tar ansvar for sin egen utvikling og suksess. Coachene sitter ikke med svaret. En coach vil hjelpe deg å finne ut hva DU mener. Dessuten er coachene uavhengig av fag.Coaching er en likeverdig relasjon mellom coach og klient.

Mentor eller veileder er ikke det samme som en coach. En mentor baserer seg på overføring av kunnskap og erfaring til en yngre eller mindre erfaren person innenfor et spesielt område.

Hva er hovedforskjellen mellom coaching og terapi?

I coaching jobber vi med mentalt friske mennesker som sliter med livets utfordringer, eller ønsker forandringer i hverdagen sin. Terapeutene har også medisinsk kompetanse og noen kan skrive ut medisiner mot sterke depresjoner og sinnslidelser. En coach fokuserer på handling og nåtid - Hvor er du nå og hvor vil du? I terapi fokuseres det også på forståelse og fortid - Hvor har du vært og hvordan har det påvirket deg. Terapi må ikke forveksles med coaching og det er som nevnt, coachens plikt å sende klienten videre dersom det viser seg at det ikke coaching han trenger.

Hva er hovedforskjellen mellom å være coach og å være leder?

Lederen har egen agenda og en tilleggsrolle ifht klienten mtp det å skulle coache ham.
Relasjonen er ikke likeverdig, det er en hierarkisk forskjell.
Lederen gir føringer og setter grenser for hva som er mulig.

Hva er forskjellen på coaching-basert og makt-basert ledelse?

Coachingbasert ledelse :
Coachingbasert ledelse oppmuntrer til utvikling av nye ferdigheter og til å ta ansvar for endring og egen utvikling.

Den coachende Lederen:
• Fokuserer på felles visjon og verdier, samt hva som er riktig for den enkelte
• Synes det er viktig å gi og få tilbakemelding
• Hjelper medarbeideren med å komme frem til egne løsninger
• Stiller åpne spørsmål
• Har et åpent og tillitsvekkende kroppsspråk
• Coacher medarbeideren til selv å løse problemer via spørsmål, uttesting og tilbakemeldinger
• Uttrykker underforstått ”vår felles agenda”

Fordelen med denne tilnærmingen er at medarbeideren oppnår en indre motivasjon fordi han eller hun selv finner løsningene.
Lederen inntar en fasilitatorrolle.
I starten vil mange ledere falle tilbake på en maktbasert stil når de blir presset på tid. Det er lett å falle tilbake i et mønster der ”gjør som jeg sier” på kort sikt blir løsningen. Resultatet vil nesten alltid bli irritasjon fra medarbeiderens side.
Det er mye mer effektiv å spørre enn å kommandere…

Flere sider ved coachende lederstil :

Når kan du ikke forholde deg til en medarbeider på et jevnbyrdig vis?
• Når det gjelder lover, regler og arb.giver rammer

Når kan du forholde deg jevnbyrdig?
• Finne løsninger
• Ideer/innovasjon
• Skape resultater

Som leder, gjør gjerne følgende:
• Avsjekk med å se deg selv i medarbeiderens ståsted
• Er dette bare mitt, eller vil jeg at min medarbeider skal eie det også?
• Hvordan ville det påvirket meg om jeg ble behandlet slik jeg behandler min medarbeider?

Ikke veldig motiverende å bare følge ordre. Man tar da også mindre ansvar for resultatet.

Fallgruver : Maktbasert lederstil

Mange faller tilbake til gamle mønstre. Det er sjeldent ledere i dag går i alle fallgruvene, men jeg har valgt å liste en del som det kan være lurt å være oppmerksomme på.

Igjen, dette er FALLGRUVER, ikke egenskaper hos en ”leder”.

Lederen:
• Skaper en offensiv-defensiv atmosfære
• Er forlangende
• Ser på relasjonen som et foreldre-barn forhold
=> Medarbeideren trekker seg tilbake
• Lederen snakker hele tiden
• Lederen skaper seg en fysiske dominans i rommet
• Medarbeideren gis ikke anledning til å gi respons
• Det skapes en problemorientert atmosfære
=> Medarbeider føler seg utilpass, skremt eller truet
• Manglende grad av toveis kommunikasjon
• Lederen uttrykker underforstått ”det er jeg som setter agendaen”.

En av ulempene med maktbasert ledelse er forsøket på å skape motivasjon via andre (ekstern motivasjon).

Det er bare èn person som kan motivere deg – nemlig deg selv!

Hvilke fordeler er det ved denne lederstilen?
- frykt har ”motivert” mange til å gjøre mye rart opp igjennom.
- Stilles ikke spørsmål ved motivet til lederen, man bare følger ordre


Hva skiller personlig coaching fra coaching i organisasjoner?

Ingenting! Klienter i bedrifter er også mennesker. Den ko-aktive filosofien om ”hele-deg”- coaching gjelder for hvilken som helst person som har et liv som involverer noe av følgende : karriere, familie, venner, fritid, åndelighet, økonomi, personlig utvikling osv. Coaching er veldig effektivt både på individuelt og på organisasjonelt plan.

Hva er fordelen av individuell coaching i en bedrift?

Berømmer hver enkelts unike potensiale.
Sikrer en struktur og en prosess for personlig utvikling.
Bruker et språk som er forankret i respekt for andre og deres evner og muligheter.
Retter fokus på personen som blir coachet.
Fremhever personlig oppdagelse og eget ansvar for å løse problemer.
Danner grunnlag for utvikling på høyt nivå og for selvtillit og perfeksjonisme.
Danner grunnlag for planlegging av karriereutvikling.
Gir en modell for personlig lederskapsutvikling.

Hvordan kan coaching bidra for organisasjonen som helhet?

Aktuelt for enkeltpersoner og team gjennom hele organisasjonen
Bruker et felles språk som alle kan forholde seg til
Anerkjenner andre kvalitetsforbedringsprosesser
Resultater er målbare og mulige å opprettholde
Dyrker frem fokuserte diskusjoner som knytter oppnåelse sammen med organisasjonens resultater.
Fremhever utvikling av nye egenskaper i organisasjonene
Danner grunnlag for fremtidsrettet tenkning.

Hva skal man snakke om på innledningssamtalen?

Innledningssamtalen varer som regel 2 timer og er anledningen for coach og klient til å bli kjent og sette rammene for samarbeidet.
Hvem er du, hva har skjedd i livet ditt som du mener er relevant å fortelle om? Hvilke mål ønsker du for perioden? Etc.
Viktig for coach å forstå klientens behov mtp hvordan coachen skal være/oppføre seg.

Hva med konfidensialitet?

Ved oppstart av ethvert coach/klient forhold, vil din coach fremlegge et skriftlig avtaleoppsett som beskriver forholdets betingelser og forpliktelser, slik som konfidensialitet. Avtalen danner grunnmuren i forholdet og kan også diskuteres på innledningssamtalen.