post@vto.as

Tlf : +47 41510750

PERSONVERNERKLÆRING

Coachen behandler alle analoge og digitale data opprettet/utarbeidet i forbindelse med coachingrelasjonen konfidensielt og i tråd med gjeldende lover og regelverk (inkl. personopplysningsloven). Herunder kontaktopplysninger knyttet til fakturering og administrasjon, samt samlereferater.

Klienten/kunden er innforstått med at relevante data som samtalereferater kan sendes til oppgitt e-postadresse. Klienten/kunden er innforstått med at coach ikke kan garantere for online-registrerte opplysninger og kommunikasjon behandlet eller formidlet gjennom tredjeparts systemer som for eksempel Skype.

Coachen er sertifisert og medlem av International Coach Federation (ICF) og forplikter seg til å følge ICF sine etiske og faglige retningslinjer. Coachingsamtaler er konfidensielle. Unntatt er forhold som eksempelvis sannsynlig risiko for fare for seg selv eller for andre personer, ulovlig aktivitet, rettskjennelse eller andre lovpålagte krav som opphever konfidensialitetsavtalen.

Bekreftelse på at coachen og klienten er enige og forpliktet av gjeldende personvern, fremkommer og blir signert i Coachingavtalen mellom partene.

Klienten/kunden kan ved forespørsel se alle opplysninger som er registrert, i henhold til personopplysningsloven § 18.

Telefonnummer og epostadresse blir brukt til korrespondanse med deg som klient/kunde og videreselges eller distribueres ikke til andre uten samtykke.